Siirry sisältöön

Palvelut

Remonttipalvelut

Kokonaisvaltainen remonttipalvelumme kattaa tarvittaessa kaikki työn eri vaiheet alusta loppuun saakka. Räätälöimme työn aina asiakkaan tarpeiden mukaan, joten kauttamme voit teetättää vain tiettyjä osia remontista.

Toteutamme muun muassa kylpyhuone- ja keittiöremontit, tilamuutokset sekä laajasti muut erilaiset korjausrakentamisen työt.

Kysy lisää laadukkaista remonttipalveluistamme!

Jälkivaurioiden torjunta eli JVT-toimenpiteet

Vesivahinko on tyypillisimmillään putkivuoto, sadevesien aiheuttama vahinko tai laiterikko. Vesivahingon tai tulipalon sattuessa on tärkeää ehkäistä lisävaurioiden, kuten home- ja hajuongelmien, syntyminen välittömillä toimenpiteillä.

Jälkivaurioiden torjuntaan eli JVT-toimenpiteisiin kuuluvat välittömästi vahingon jälkeen tehtävät toimenpiteet, kuten irtoveden poistaminen, rakenteiden ja irtaimiston kuivaaminen ja niiden suojaaminen, hajunpoistotyöt sekä tarvittavien purku- ja avaustöiden toteuttaminen. Yrityksellämme on tarvittava kalusto jälkivahinkojen torjuntaan: käytössämme on välineistö kuivaukseen ja kosteudenpoistoon sekä vaatimusten mukaisesti kalibroidut ja merkityt mittalaitteet.

Saneeraustyöt

Rakenteiden kuivaamisen ja kosteusmittausten jälkeen toteutamme rakenteiden ja rakenneosien korjaus- ja pinnoitetyöt, kuten maalaukset, laatoitukset, vesieristykset sekä matto- ja tapetointityöt. Kokeneet ammattilaisemme hoitavat korjaukset asiantuntevasti, aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija (AVU)

Palovahinko ei ole vain tulen aiheuttama vahinko, vaan siihen kuuluvat myös palon jälkivahingot kuten vesi-, savu- ja nokivahingot. Vahingon sattuessa mahdolliset lisävauriot tuleekin estää välittömillä toimenpiteillä.

Palovahinkokohde on rakenteissa tapahtuneiden muutosten myötä hyvin poikkeuksellinen, joten purku- ja korjaustöitä ei saa tehdä ilman asianmukaista koulutusta ja vankkaa ammattitaitoa. Yrityksemme on Suomen JVT-liiton jäsen ja Vahinkoalan auktorisointiryhmän VAR:n auktorisoitu urakoitsija. Yrityksellämme on oikeus käyttää nimitystä Auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija (AVU).

Hajunpoisto

Palovahinkojen korjaamiseen kuuluvat myös isona osana erilaiset hajunpoistotyöt, jotka voidaan tehdä kuivasavukäsittelyllä tai otsonoinnilla. Kuivasavukäsittely tehoaa hyvin myös muihin rakennuksessa esiintyviin hajuhaittoihin.

Kiinteistövahinkoihin lasketaan vuoto- ja palovahinkojen lisäksi luonnonilmiöistä aiheutuneet vahingot, murto- ja ilkivaltavahingot, vääränlaisesta peruskorjauksesta tai virheellisistä rakenteista aiheutuneet vahingot.

Luonnonilmiöistä aiheutuneet vahingot

Luonnonilmiöistä aiheutuneita vahinkoja ovat erilaiset sateen, jään tai tuulen aiheuttamat vahingot, salaman iskut tai puiden kaatuminen rakennusten päälle. Luonnonilmiöistä aiheutuneiden vahinkojen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää estää mahdolliset lisävahingot ja estää rakenteiden sortuminen. Työssä vaaditaan erityistä suunnitelmallisuutta ja ammattitaitoa.

Rakennusten ikääntymisestä ja riskirakenteista johtuvat vahingot

Maamme rakennuskanta alkaa osaksi olla iäkästä ja rakennusten korjausvelka kasvaa jatkuvasti. Peruskorjausten yhteydessä mm. tiettyjen rakennustyyppien perusrakenteet voivat kaivata tarkempaa tarkastelua (ks. kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus). Tällaisia ovat tyypillisesti mm. valesokkelitalot ja erilaiset koolatut puulattiarakenteet. Riskirakenteiden osalle voidaan joutua tekemään kohteeseen soveltuvia rakennemuutoksia, jotta mahdollisesti vaurioituneet rakenteet eivät vaurioidu enää jatkossa. Rakennuksiin on vuosien varrella voitu myös tehdä erilaisia peruskorjauksia. Joissakin tapauksissa korjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole huomioitu aikaisempia rakenteita. Vääränlainen peruskorjaus voi lyhentää rakennuksen käyttöikää ja aiheuttaa vaurioita rakennukseen. Tämän vuoksi rakennusten peruskorjaamista pohtiessa kannattaa kääntyä meidän puoleemme, jotta korjaus tulee tehtyä huolellisesti ja oikeiden rakenneratkaisuiden avulla – ota yhteyttä ammattilaisiimme!

Sisäilmaongelmat

Haiseeko sisäilma tunkkaiselle tai oireiletko? Epäiletkö rakennuksessasi homevaurioita? Tyypillisiä sisäilmaongelmiin liittyviä oireita ovat erilaiset silmä- ja nenäoireet, äänen häviäminen, päänsärky ja ylähengitysteiden infektiot. Sisäilmaongelmien selvittäminen aloitetaan aistinvaraisella tutkimuksella ja käyttäjien haastattelulla, jolla selvitetään missä tiloissa ongelmia on havaittu, millaisia oireita henkilöillä on sekä minkälaisia mahdolliset ongelmarakenteet ovat (esim. valesokkelitalot). Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisen tutkimuksen tarve ja laajuus.

Kuntotutkimus

Yleensä rakennuksen sisäilman tai rakenteiden todellisen kunnon selvittämiseksi on hyvä tehdä kuntotutkimus. Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tilaa tai rakennusta tutkitaan kokonaisvaltaisesti, tietyn ongelmatilan tai -alueen osalta tai esimerkiksi jo ennakkoon tehdyn homekoiratutkimuksen pohjalta linkki Kainuun homekoirapalveluiden kotisivuille. Usein tutkimuksen yhteydessä epäilyttävät rakenteet avataan, jolloin päästää näkemään rakenteen todellinen kunto. Tarpeen mukaan rakenteista otetaan mikrobimateriaalinäytteitä tarkempia laboratoriotutkimuksia varten, rakenteisiin tehdään myös erilaisia kosteusmittauksia ja rakennetta tarkastellaan sen sisältämien riskien osalta. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen tutkimusraportti ja tarpeen mukaan korjaustoimenpiteille tehdään kustannusarvio. Kuntotutkimus on aina teetätettävä ammattilaisella, jolla on tietotaito tarkastaa rakenteet ja rakennus riittävän laajasti, jotta kohteeseen voidaan suunnitella oikeanlainen korjausvaihtoehto – ota yhteyttä ammattilaisiimme!

Mikrobiologiset tutkimukset

Mikrobiologisissa tutkimuksissa selvitetään rakenteissa tai sisäilmassa poikkeuksellisesti olevien mikrobien määrää ja laatua. Liiallisten mikrobipitoisuuksien seurauksena sisäilmaan voi päästä haitallisissa määrin erilaisia home- ja bakteerilajeja. Mikrobikasvusto voi ilmetä sisäilman tunkkaisena hajuna, henkilöiden oireiluna tai joskus jopa näkyvänä kasvustona rakenteiden pinnoilla.

Mikrobiologisia tutkimuksia voidaan nykyään tehdä usealla eri tavalla:

  • yleisimmin rakenteita avaamalla otetaan materiaalinäyte vaurioituneeksi epäillystä materiaalista
  • rakennuksen sisäpinnalta otetaan pintanäyte sivelymenetelmällä
  • sisäilmasta otetaan rakenteita rikkomatta ilmanäyte esim. Andersen-keräimen avulla.

Fysikaaliset tutkimukset

Fysikaalisia tutkimuksia ovat sisäilman kosteuden ja lämpötilan mittaukset sekä paine-erojen mittaukset. Liian korkea lämpötila, poikkeuksellinen sisäilman kosteus tai vedon tunne voivat aiheuttaa oirehdintaan ja työtehon laskua.

Kemialliset tutkimukset

Kemiallisilla tutkimuksilla selvitetään yleensä poikkeavan hajun tai epäselvän oirehdinnan syytä niissä tapauksissa, joissa aistin varaisin menetelmien sekä kosteusmittauksin ei syytä saada selville. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat yleensä peräisin erilaisista rakennusmateriaaleista, ihmisistä tai lähiympäristöstä. Kemiallisiin tutkimuksiin kuuluvat myös sisäilman mineraalikuitumäärien laskenta sekä pölyn koostumuksen määrittely.

Lisätietoja: Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Asbestikartoitukset

Kauttamme saat asbestikartoitukset laajoihin ja myös pienempiin kohteisiin. Asbestikartoitus tulee Valtioneuvoston asetuksen mukaan tehdä kaikkiin ennen vuonna 1994 rakennettuihin rakenteisiin, jotka voivat sisältää asbestia – ota yhteyttä ammattilaisiimme!

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaisesti ”Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.” ”Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.”.

Asbestipurkutyössä täytyy noudattaa mitä asetuksessa 798/2015 määrätään. Asbestipurkutöitä saavat tehdä vain sellaiset tahot, joilla on siihen Aluehallintoviraston myöntämä lupa.

Asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä säädetään Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015).

Julkinen asbestipurkutyöluparekisteri: https://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi

Asbestipurkutyöstä tulee tehdä asbestipurkutyön ennakkoilmoitus vähintään 7 vuorokautta ennen töiden aloitusta alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle.

Kattava tietopaketti asbestista ja asbestitöitä ohjaavasta lainsäädännöstä löytyy Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta: http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti

Asbestipurku- ja timanttityöt

Asbestia sisältävien rakenteiden purkaminen on luvanvaraista ammattihenkilön työtä, jossa jätteiden käsittely, tiivis osastointi, pölynhallinta, työntekijöiden turvallisuus ja asianmukainen suojautuminen ovat eriarvoisen tärkeitä.

Timanttitöitä voidaan tarvita mm. betoniseiniin/lattioihin tehtävien suurempien läpivientien tai aukkojen aikaansaamisessa. Timanttitöihin kuuluvat myös erilaiset kivirakenteisiin tehtävät hionta-, jyrsintä ja roilotustyöt. Kauttamme saat erilaiset timanttityöt kattavasti – ota yhteyttä ammattilaisiimme!

Lämpökamerakuvauksella rakennuksen ilma- ja lämpövuotokohdat selville rakenteita rikkomatta

Rakennuksen lämpövuodot aiheuttavat huomattavaa energiahukkaa, vähentävät asumisviihtyvyyttä ja voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa rakenteille vaurioita, joista syntyy huomattavia korjauskustannuksia.

Lämpökamerakuvauksen avulla rakennuksen ilma- ja lämpövuotokohdat voidaan saada selville rakenteita rikkomatta. Lämpökamerakuvaus kannattaa suorittaa pakkaskautena, jolloin rakenteissa olevat lämpövuotokohdat tulevat parhaiten selville. Tarpeen mukaan ilmavuotokohtien selvittämiseksi rakennus voidaan myös alipaineistaa hetkellisesti.

Lämpökameraa voidaan käyttää hyväksi myös putkistovuotojen paikannuksessa. Lisäksi lämpökamerakuvausta hyödynnetään betonin kosteusmittauksissa lämmitysputkien paikannukseen.